top of page

Customer Stories 

Of Uniliver

เพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้าอบรมกับทาง  Aplusleadership มักไม่เข้าใจถึงการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้อง หรือ คนที่เขาต้องการที่จะสื่อสาร เข้าใจและปฎิบัติตาม  เป็นการที่สื่อสารโดยการออกคำสั่ง หรือ การพูด อาจจะทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจและไม่ปฎิบัติตาม หรือปฎิบัตตามท้ังๆที่ไม่เข้าใจ งานที่ออกมาก็เลยไม่ได้ดีเท่าที่ควร  เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ทำให้เกิดผลเสียต่อตัวบุคคลเองและองค์กร 

การที่Uniliver ได้ส่งบุคคลกร เข้ามาอบรมเรื่อง Coach training ครั้งนี้ มันทำให้พวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากที่เป็นฝ่ายพูด ออกคำสั่งชี้ให้ผู้อื่นทำตามหรือคอยให้คำแนะนำ ก็กลายเป็นผู้รับฟัง และตั้งคำถาม ถามอีกฝ่าย ซึ่งนั้นคือการเรียนรู้ในการตั้งคำถามอย่างไรให้ผู้ฟังได้ตกผลึกความคิดของตัวเอง และพวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ผู้อบรมเองก็จะมีสติในการฟังมากขึ้น เปิดกว้างทางความคิด ทำให้ลูกน้องหรือลูกค้าอยากที่จะเข้ามาพูดคุยมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมาก็ดีขึ้น และส่งผลดีต่อองค์กรในการที่เพิ่มประสิธิภาพในการทำงาน หรือเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

Firstname Lastname

Position

การเข้ามาเรียนอบรมหลักสูตร Coach training กับทาง Aplusleadership ทำให้บุคลกรภายในองค์กรของUniliver  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขายแก่ทางUniliver
bottom of page